សំនួរចម្លើយ សម្រាប់និយោជក នៅលើគេហទំព័រ Bong SreyFrequently Asked Questions

 1. *មើលពីរបៀបផ្សព្វផ្សាយការងារជាមួយគេហទំព័របងស្រី  
 2. How to post job announcement with BongSrey.com ?  
 3. តើ BongSrey.com គឺជាអ្វី?  
 4. តើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសការងារនៅលើគេហទំព័របងស្រី គិតថ្លៃទេ?  
 5. តើក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាសទទួលបានអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារតាមរយៈអ្វី?  
 6. តើខ្ញុំគួរតែផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសការងារជាភាសារអ្វីល្អ?  
 7. តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្ដេច បើសេចក្ដីប្រកាសការងាររបស់ខ្ញុំមិនទទួលបានអ្នកដាក់ពាក្យ?  
 8. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច បើមានការកែតម្រូវសេចក្ដីប្រកាសការងារនៅពេលកំពុងផ្សាយ?  
 9. តើខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបងស្រីតាមរយៈអ្វី?  
 10. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះផ្សាយការងារនៅគេហទំព័របងស្រី?  
 11. តើបងស្រី មានសេវាកម្មអ្វីខ្លះ?  
 12. តើបងស្រីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់និយោជក រឺក្រុមហ៊ុន?  
 13. តើបងស្រីមានគោលបំណងអ្វី?  
 14. តើសេចក្ដីប្រកាសការងារមួយមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?  
 15. តើហេតុអ្វីសេចក្តីប្រកាសការងារខ្ញុំអត់មានសម្លេង?  
 16. តើអ្វីជា​វិស័យការងារពលកម្ម?  
 17. ហេតុអ្វីខ្ញុំគួរជ្រើសប្រើសេវាកម្មចុះផ្សាយសេចក្តីប្រកាសការងារបងស្រី?  
 18. ហេតុអ្វីវានឹងដំណើរកាបាន?  

Please Wait!

Please wait... it will take a second!