សំនួរចម្លើយ នៅលើគេហទំព័របងស្រី - សម្រាប់និយោជកFrequently Asked Questions

 1. **ព័ត៌មានអំពីសេចក្ដីប្រកាសការងារ-សង្ខេប  
 2. *របៀបចុះផ្សាយការងារជាមួយគេហទំព័របងស្រី  
 3. How to post job announcement with BongSrey.com ?  
 4. ចុះផ្សាយការងារឡើងវិញ  
 5. តើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសការងារនៅលើគេហទំព័របងស្រី គិតថ្លៃទេ?  
 6. តើខ្ញុំគួរតែផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសការងារជាភាសារអ្វីល្អ?  
 7. តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្ដេច បើសេចក្ដីប្រកាសការងាររបស់ខ្ញុំមិនទទួលបានអ្នកដាក់ពាក្យ?  
 8. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេច បើមានការកែតម្រូវសេចក្ដីប្រកាសការងារនៅពេលកំពុងផ្សាយ?  
 9. តើខ្ញុំអាចទំនាក់ទំនងបងស្រីតាមរយៈអ្វី?  
 10. តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចុះផ្សាយការងារនៅគេហទំព័របងស្រី?  
 11. តើនិយោជកទទួលបានអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារតាមរយៈអ្វី?  
 12. តើបងស្រី មានសេវាកម្មអ្វីខ្លះ?  
 13. តើបងស្រីគឺជាអ្វី?  
 14. តើបងស្រីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់និយោជក រឺក្រុមហ៊ុន?  
 15. តើបងស្រីមានគោលបំណងអ្វី?  
 16. តើសេចក្ដីប្រកាសការងារមួយមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ?  
 17. តើហេតុអ្វីសេចក្តីប្រកាសការងារខ្ញុំអត់មានសម្លេង?  
 18. តើអ្វីជា​វិស័យការងារពលកម្ម?  
 19. ហេតុអ្វីគួរប្រើសេវាកម្មបងស្រី?  
 20. ហេតុអ្វីត្រូវដាក់ផ្សាយការងារឡើងវិញ?  
 21. ហេតុអ្វីវានឹងដំណើរការបាន?  

Please Wait!

Please wait... it will take a second!